احداث کارگاه فنی محمد مهدی توکلی در هنرستان شریعتی

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
55.56%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 136 پویا،مربوط میشود به ساخت کارگاه فنی در هنرستان شریعتی در شیروان شهرستان اسفراین 
بنا به نیاز هنرستان و منطقه به احداث فضای فنی جهت آموزش هنرجویان هنرستانی تصمیم به ساخت این کارگاه گرفته شد .
این پروژه به همت همیار پویا و اجرای موسسه درحال اجرا میباشد.


دانیال پرداز 2023 ©