احداث کارگاه فنی کار و اندیشه الکترونیک (هنرستان امام سجاد)

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
90%
85.27%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 134 پویا،مربوط میشود به هنرستان فنی شبانه روزی امام سجاد(ع)واقع در شهرستان بشرویه ،استان خراسان جنوبی با جمعیتی در حدود 150 هنرجو در چهار رشته مکانیک خودروشبکه و نرم افزار،الکترونیک و حسابداری با مشکل عدم وجود فضای کارگاهی مواجه بوده ،که به همت همیار پویا و اجرای موسسه تصمیم به ساخت یک سوله در این هنرستان گرفته شد . 


دانیال پرداز 2023 ©