تجهیز کارگاه خیاطی - هنرستان سپاس

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

یازدهمین پروژه تجهیز پویا،مربوط میشود به تجهیز کارگاه خیاطی در هنرستان سپاس واقع در شهر قائنات  شهرستان قائن استان خراسان جنوبی
بر اساس نیاز کارگاه های هنرستانی جهت تجهیزات فنی و درنتیجه ارتقای سطح آموزش تصمیم به اجرای این پروژه گرفته شد؛هم اکنون هنرجویان این هنرستان با استفاده از تجهیزات به روز ،اموزش های فنی را بهتر فرا خواهند گرفت .


دانیال پرداز 2023 ©