تجهیز کارگاه برق پویا در هنرستان تلاش

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

هنرستان شبانه روزی کاردانش تلاش با تعداد 134 هنرجو در سه رشته برق صنعتی، تصویرسازی و جلوه های ویژه، تعمیر لوازم خانگی برقی مشغول به تحصیل می باشند.
این هنرستان به دلیل کمبود تجهیزات فنی و کارگاهی و به روز نبودن تجهیزات هر ساله در اجرای روند صحیح آموزش دچار مشکلات عدیده ای هستند که موسسه پویا،همیاران فرهنگ و هنر
با رویکرد مهارت آموزی توانسته است قسمتی از تجهیزات موردنیاز کارگاه رشته برق را در این هنرستان تامین نماید.


دانیال پرداز 2023 ©