تجهیز کارگاه برق ساختمان پویا در هنرستان دکتر حسابی

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

چهارمین پروژه تجهیز پویا،مربوط میشود به کارگاه برق هنرستان دکتر حسابی در بخش بنت شهرستان نیکشهر استان سیستان و بلوچستان 
این کارگاه نیاز به تجهیزات فنی برای بهینه کردن آموزش هنرجویان داشت و توسط موسسه پویا تجهیز گردید .


دانیال پرداز 2024 ©