کمپین همیاری 1401

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
10%
13.52%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

در کمپین همیاری ،با وجوه اهدایی شما در طی سال   و جمع آوری  یا مبالغ ،صرف کمبود مبالغ  کمپین ها و پروژه ها خواهد شد .
کمپین همیاری ،مصداق بارز قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود خواهد بود .
قدر دان حمایتتان خواهیم بود .


دانیال پرداز 2024 ©