کمپین تجهیز کارگاه های هنرستانی 1401

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
65%
5.19%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پویش تجهیز هنرستان ها
 در بازدیدها و تحقیق های مختلف و متنوعی که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از هنرستان ها از داشتن ابتدایی ترین و مهم ترین تجهیزاتی که برای آموزش و کسب مهارت فنی لازم است محروم هستند. به همین منظور با رایزنی با خیرین و صاحبان کارخانه ها یا مشاغل مرتبط، زمینه ی تجهیز و به روز رسانی ابزار و وسایل موردنیاز هنرستان ها در مناطق محروم را فراهم خواهیم نمود .
بدین ترتیب هنرجویان هنرستانی درس های عملی را بهتر فرا خواهند گرفت و برای راه یابی به بازار کار نیز آماده خواهند شد .


دانیال پرداز 2024 ©