کمپین شنوایی سنجی و تهیه سمعک 1401

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
23%
22.00%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

در مناطق کم برخوردار امکان شنوایی سنجی اهالی وجود نداشته و خانواده ها قادر به تهیه سمعک برای فرزندان خود نیستند. درنتیجه روند سلامت دستگاه شنوایی قشر دانش آموز را با مشکل کم شنوایی و بعضا ناشنوایی همراه خواهد ساخت. معضلی که فرایند یادگیری این عزیزان را با اخلال مواجه ساخته و در بسیاری از مواقع باعث ترک تحصیل یا ضعیف شدن دانش آموزان در امور آموزشی می شود.
با همکاری همیاران پویا برای دانش آموزان نیازمند پویش تهیه سمعک را  راه اندازی کرده ایم ،در اجرای این طرح چون همیشه نیازمند همراهیتان هستیم .
از ابتدای سال 1401 تا کنون برای 3 دان شآموز در استان های تهران (پاکدشت ) و سیستان و بلوچستان با کمک همیاران پویا،
 سمعک تهیه کردیم.

 


دانیال پرداز 2024 ©