کمپین مهارت افزایی 1401

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
75%
0.37%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

در سیستم آموزشی جدید مهارت افزایی نقش مهمی ایفا میکند و هم اکنون سیستم آموزشی از  محور تئوری و نظری به سوی آموزش های فنی و رشته های هنرستانی پیش رفته است .متاسفانه د رهنرستان ها با کمبود تجهیزات فنی مواجه هستیم و هنر آموزان آموزش های فنی را به صورت تئوری فرا میگیرند 
 در این پویش برآنیم که در حد امکانات محدود خود،شرایط لازم برای مهارت آموزی هنرجویان را فراهم کنیم و دراین راه چون همیشه دلگرم به همیاری شما هستیم .


دانیال پرداز 2023 ©