تجهیز کارگاه اتومکانیک هنرستان قویم - فردوس

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

هنرستان شبانه روزی پسرانه شهیدقویم از جمله هنرستان های واقع در شهر فردوس استان خراسان جنوبی می‌باشد. این مرکز به هنرجویان فنی و حرفه‌ای در رشته‌ها‌ی تأسیسات مکانیکی، مکانیک خودرو، معماری داخلی، خدمات آموزشی ارائه می‌نماید. این هنرستان یکی از مراکزی می باشد که توسط موسسه پویا به برخی تجهیزات موردنیاز مجهز گردیده است و حدودا دارای 135 هنرجو می باشد.
قابل ذکر می باشد این هنرستان در اولین گام خود بعد از تجهیز شدن کارگاه معماری به تجهیزات موردنیاز توانست صندلی دانش آموزان مدارس محروم شهرستان فردوس را که از لحاظ نشیمن و تکیه گاه و دسته ها فرسوده بودند را تعمیر و تعویض نماید که باعث صرفه جویی در منابع مالی مدرسه شد و هم باعث گردید بیش از 150 صندلی تبدیل به صندلی های نو گردد و از طرف دیگر باعث تولیدی کردن کارگاه معماری هنرستان و همینطور باعث عملی شدن و یادگیری عملی هنرجویان گردید.


دانیال پرداز 2024 ©