مدرسه عثمان ذی النورین

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره126 پویا،مربوط میشود به ساخت  2 کلاس درس در مدرسه عثمان ذی النورین گورسر در قصر قند استان سیستان و سیستان و بلوچستان 
به دلیل کمبود فضای آموزشی در این مدرسه، از انبار و نمازخانه مدرسه به عنوان کاربری فضای آموزشی استفاده می شد که با طرح توسعه ضمن ایجاد 2 کلاس، درس دانش آموزان در محیطی امن و ایمن مشغول تحصیل شدند.
 


دانیال پرداز 2024 ©