تجهیز هنرستان شبانه روزی کشاورزی شهید مهندس سید علی عدل

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

یکی دیگر از اقدامات موسسه پویا، راه اندازی و تجهیز رشته صنایع غذایی در هنرستان شهید عدل می باشد. هنرستان کشاورزی شهید عدل در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی واقع، که تعداد 65 هنرجو در رشته های امور باغی، گیاهان گلخانه ای و جالیز، پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم مشغول به تحصیل می باشند.

باتوجه به ظرفیت های کشاورزی و صنعتی موجود در منطقه، هنرستان عدل در زمینه آموزش تلاش دارد کشاورزی سنتی را به سوی کشاورزی مدرن سوق دهد. با توجه به فراهم بودن مواد اولیه و تنوع زیاد محصولات کشاورزی نظیر انار، پسته، زرشک، زغفران و ... در شهرستان فردوس ضرورت ایجاد رشته صنایع غذایی و تربیت هنرجویان آن منطقه در این رشته کارآفرینی و رشد صنعت شهرستان را به دنبال خواهد داشت.

با اقدام موسسه پویا جهت راه اندازی و تجهیز این رشته، نه تنها هنرجویان این شهرستان بلکه سایر هنرجویان در سطح استان نیز می توانند در تعاملات خود، از سطح آموزشی مطلوب و کاربردی برخوردار باشند و آموزش هایی در جهت توانمندسازی و کارآفرینی برای هنرجویان که قطعا با تجهیز شدن هنرستان با امکانات مناسب و به روز میسر خواهد شد.


دانیال پرداز 2023 ©