تجهیز کارگاه خیاطی هنرستان ندای امید در طبس مسینا

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
98.04%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

سومین پروژه تجهیز پویا،مربوط میشود به تجهیز کارگاه خیاطی هنرستان ندای امید  در شهر طبس مسینا از توابع شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی .
در دی ماه سال 1399 با توجه به نیاز این هنرستان به برخی تجهیزات کارگاه خیاطی، موسسه پویا نسبت به تجهیز کارگاه مورد نظر اقدام نمود.


دانیال پرداز 2023 ©