احداث مدرسه ابتدایی سحر

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

روستای شورک در 35 کیلومتری مشهد و سرخس واقع شده و 2455 نفر جمعیت دارد.
مساحت بنا: 365متر مربع
تعداد دانش آموزان: 250 نفر
تعداد کلاس:6 اتاق
این مدرسه تکمیل و به افتتاح رسیده است .


دانیال پرداز 2023 ©