احداث دبیرستان سه کلاسه هانی کبریت چی

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
97.34%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 106 پویا،مربوط میشود به احداث دبیرستان 3 کلاسه دوره اول با تعداد 120 دانش آموز پسر در فضای 139مترمربع دراستان  خراسان جنوبی شهرستان سربیشه روستای صولابست
با توجه به نیاز منطقه به دبیرستان، به همت بانی محترم خانواده و توسط موسسه پویادر روستای صولابست با جمعیت تقریبی 3800نفر،ساخته و هم اکنون در مرحله ناز کاری میباشد.


دانیال پرداز 2024 ©