بازسازی هنرستان دارالفنون

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

طرح شماره 58 پویا مربوط میشود به،بازسازی کارگاه های هنرستان دارالفنون با تعداد 250هنرجوی پسر در فضای آموزشی 800مترمربع به ادرس استان خراسان جنوبی شهرستان قائن انتهای امام خمینی 
با توجه به نیاز هنرستان ، توسط موسسه پویا  با همت بانی محترم  در شهرستان قاین به جمعیت تقریبی 150.000نفر در مردادماه 1398 شروع به ساخت و در بهمن 1399 تکمیل شده است
.


دانیال پرداز 2023 ©