احداث مدرسه مادر مهربان سه کلاسه نقاب

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه 103 مربوط میشود به احداث دبیرستان 3 کلاسه مادرمهربان با تعداد 180 دانش آموز دختر در دوره اول در فضای آموزشی 205مترمربع در استان خراسان رضوی، کاشمر، خلیل آباد، روستای نقاب
با توجه به تخریب ساختمان قدیمی ، توسط موسسه پویا و با همت بانی محترم در این  به جعیت تقریبی 3800نفر آغاز به کار و در مرحله سفتکاری  می باشد.


دانیال پرداز 2023 ©