احداث کارگاه فنی فرهاد عباسی در هنرستان مجتبی کاشانی

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 39 پویا،مربوط میشود به ساخت سالن کارگاه ساختمانی به نام مرحوم فرهاد عباسی در هنرستان مجتبی کاشانی با تعداد91 هنرجو پسر در فضای آموزشی 120مترمربع در استان خراسان جنوبی شهرستان درمیان شهر اسدیه
این پروژه با توجه نبود فضای آموزشی فنی در این هنرستان به همت بانی محترم و اجرای موسسه پویا آغاز و هم اکنون به مرحله افتتاح رسیده است .


دانیال پرداز 2023 ©