تجهیز کارگاه خیاطی هنرستان زینب(س)

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

دومین پروژه تجهیز پویا،مربوط میشود به تجهیز کارگاه خیاطی هنرستان حضرت زینب با تعداد 80هنرجو دختر در استان خراسان جنوبی شهرستان درمیان ابتدای ورودی قهستان با توجه به کمبود تجهیزات و فرسوده بودن آنها با همکاری سفارت استرالیا در دی ماه 1399 انجام شد
هم اکنون هنرجویان این هنرستان در رشته خیاطی از تجهیزات به روز برای یادگیری استفاده میکنند .


دانیال پرداز 2023 ©