احداث دبستان شش کلاسه

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
30%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

 پروژه 103 مربوط میشود به احداث دبستان 6 کلاسه روستای نقاب با تعداد 179 دانش آموز دختر در فضای آموزشی 380مترمربع به آدرس استان خراسان رضوی شهرستان خلیل آباد روستای نقاب
با توجه به فرسوده بودن ساختمان،با همت بانی محترم و توسط موسسه پویا در روستای نقاب با جمعیت تقریبی 3800نفر این پروز|ه آغاز و هم اکنون در مرحله اسکلت میباشد .


دانیال پرداز 2024 ©