همیاری 1400

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
52%
51.90%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

خیرین و نیکوکاران محترم با پرداخت مبالغ مورد نظر خود چه کم باشد و چه زیاد، بانی و شریک امر خیری همچون کمک به دانش آموز و یا خانواده نیازمند او و یا تهیه لوازم التحریر، عینک و یا سمعک برای دانش آموزانی که به دلیل نداشتن بضاعت مالی با مشکل شنوایی روبرو هستند، خواهند شد. 
با تجمیع قطره قطره پول های پرداختی نیکوکاران،موسسه خیریه پویا آن را صرف خرید تجهیزات آموزشی و یا هنرستانی در مناطق کم برخوردار می کند.
احداث و تعمیر سرویس های بهداشتی در مدارسی که فاقد آن بوده یا نیاز به بازسازی دارد نیز از جمله موارد مورد نیاز هست.


دانیال پرداز 2024 ©