احداث سرویس بهداشتی پویا در شند ملکی

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 31 پویا مربوط میشود به احداث 2 چشمه سرویس بهداشتی در استان خراسان جنوبی منطقه نهبندان روستای شند معصومه درمساحت 8 مترمربع
با توجه نبود سرویس بهداشتی در مدارس این منطقه و جلوگیری از بیماری های مبوط به کمک بانی محترم و اجرای موسسه پویا اقدام به ساخت این سرویس بهداشتی نمودیم.


دانیال پرداز 2023 ©