کمپین مبارزه با کرونا 1400

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
68.04%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

از اسفند ماه 1398 با کمک خیرین محترم آبمیوه برای بیماران بستری در بیمارستان های تهران تهیه شد همچنین ماسک و مواد ضد عفونی برای خانواده های ضعیف حاشیه تهران نیز اهدا گردید . در همین رابطه ماسک برای مدارس مناطق کم برخوردار تهیه و ارسال گردیده است.


دانیال پرداز 2024 ©