کمپین بینایی سنجی و عینک1400

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
96%
95.47%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

مدارس سراسر کشور ابتدای هر سال تحصیلی دانش آموزان مقطع دبستان را از لحاظ بینایی و تنبلی چشم مورد معاینه قرار
می دهند. اما مشکل اصلی بعد از این مرحله به وجود می آید. خانواده های مناطق محروم قادر به تهیه عینک برای فرزندان خود نیستند و در نتیجه متاسفانه روند ضعیف شدن چشم دانش آموز هر سال با سرعت افزایش می یابد.

موسسه پویا با همکاری پزشکان مستقر در هریک از مناطق کم برخوردار استان های هدف، اقدام به بینایی سنجی و تعیین نمره عینک برای دانش آموزان کرده و با کمک خیرین فریم و شیشه عینک را تهیه و در اختیار دانش آموزان قرار می دهد.


دانیال پرداز 2024 ©