احداث مدرسه شش کلاسه نیکی

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

 طرح شماره 27 پویا،مربوط میشود به مدرسه 6 کلاسه نیکی با تعداد 210 دانش آموز دختر در فضای آموزشی 363مترمربع به آدرس استان خراسان رضوی شهرستان خلیل آباد روستای سعدالدین
این دبستان  با توجه به افزایش جمعیت و نیاز روستا  با همت بانی محترم و توسط موسسه پویا  در روستای سعدالدین با جمعیت تقریبی2600نفرآغاز و هم اکنون به مرحله افتتاح رسیده است .


دانیال پرداز 2023 ©