احداث کارگاه محمد راشد مرندی

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 26 پویا،مربوط میشود به سالن کارگاه فنی محمدراشد مرندی در دوطبقه در هنرستان مولای متقیان به مساحت 400مترمربع در استان خراسان رضوی مشهد قاسم آباد
این کارگاه به دلیل افزایش تعداد هنرجویان و نیاز به کارگاه فنی توسط موسسه پویا و به همت بانی محترم ساخته شد و هم اکنون به افتتاح رسیده است .


دانیال پرداز 2024 ©