احداث هنرستان دوازده کلاسه مولای متقیان

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده





پروژه شماره 25 پویا،مربوط میشود به هنرستان 12کلاسه مولای متقیان به یاد بود مرحومه خانم تلافی داریان با تعداد 350 دانش آموز پسر در فضای آموزشی 2500مترمربع در استان خراسان رضوی مشهد- قاسم آباد
این هنرستان با توجه به ازدیاد جمعیت در حاشیه شهر مشهد ،و نبود فضای آموزش فنی و افزایش درخواست هنرجویان برای رشته های فنی ، با همت بانی محترم توسط موسسه پویا ساخته و هم اکنون به افتتاح رسیده است .


دانیال پرداز 2023 ©