احداث مدرسه شش کلاسه پری محمدخان

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 24 پویا،مربوط میشود به ساخت مدرسه 6 کلاسه پری محمدخان با تعداد 188 دانش آموز در مقطع دبستان بصورت مختلط در فضای آموزشی 422مترمربع در استان خراسان رضوی شهرستان بردسکن روستای حسن آباد،
این مدرسه با توجه به کمبود فضای آموزشی توسط موسسه پویا و با همت بانی محترم  در روستای حسن آباد با جمعیت تقریبی 2000نفر ساخته و هم اکنون به افتتاح رسیده است .


دانیال پرداز 2023 ©