تعمیر و بازسازی دبستان یوسفی و رحمانی

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروزه شماره 51 پویا مربوط میشود به ، تعمیر و بازسازی مدرسه شهیدان یوسفی و رحمانی با تعداد 185 دانش آموز در مقطع دبستان بصورت مختلط در فضای آموزشی 250مترمربع در  استان خراسان رضوی شهرستان کوهسرخ روستای ایور؛
با توجه به فرسوده بودن ساختمان و سرویس بهداشتی توسط موسسه پویا و با همت بانی محترم در روستای ایور با جمعیت تقریبی 3500نفر در خرداد ماه 1398 آغاز و در شهریورماه 1398 تکمیل شده است


دانیال پرداز 2024 ©