احداث آبخوری و سرویس بهداشتی مدرسه نیکی

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

ساخت 6 چشمه سرویس بهداشتی در مدرسه دخترانه نیکی 
به مساحت تقریبی 32مترمربع با توجه به نیاز مدرسه در استان خراسان رضوی شهرستان خلیل آباد روستای سعدالدین با جمعیت 2600نفر توسط موسسه پویا و با همت بانی محترم در تیرماه 99 شروع به کار کرده و به اتمام رسیده است.


دانیال پرداز 2023 ©