بازسازی سرویس بهداشتی مدارس 1400

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
25%
25.00%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

با توجه به اینکه عمده مدارس مناطق مرزی ،فاقد سرویس بهداشتی مناسب بوده و یا نیاز به بازسازی اساسی دارند ،موسسه پویا تصمیم به ساخت و بازسازی سرویس بهداشتی در این مناطق ،جهت ارتقای سطح بهداشت دانش آموزان گرفت 
پیرو این امر موفق به ساخت 20 سرویس بهداشتی در 20 مدرسه در 5 استان گردیدیم


دانیال پرداز 2024 ©