کفسازی حیاط مدرسه شهید موسوی نژاد روستای تکمار

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 17 پویا،مربوط میشود به آسفالت و بتن ریزی حیاط مدرسه فاطمه قلی زاده با تعداد 110 دانش آموز در مقطع دبستان بصورت مختلط به مساحت 1000مترمربع در آدرس استان خراسان رضوی شهرستان خلیل آباد روستای تکمار 

با توجه به خاکی بودن حیاط مدرسه و نبود امکان بازی و اجرای برنامه های صبحگاهی برای دانش آموزان توسط موسسه پویا و با همت بانی محترم  در روستای تکمار با جمعیت تقریبی 2000نفر اقدام به کف سازی این مدرسه گردید .


دانیال پرداز 2023 ©