توسعه چهار کلاس مدرسه فاطمه قلی زاده تکمار

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 21 پویا،مربوط میشود به مدرسه 4 کلاسه فاطمه قلی زاده با تعداد 110 دانش آموز در مقطع دبستان و بصورت مختلط در فضای آموزشی 160مترمربع به ادرس استان خراسان رضوی شهرستان خلیل آباد روستای تکمار 
با توجه به کمبود فضای آموزشی ( برگزارشدن کلاس 2 پایه از مدرسهدر محل انباری مدرسه ) توسط موسسه پویا و با همت بانی محترم در روستای تکمار با جمعیت تقریبی 2000نفر  شروع به ساخت و در مرحله ی نازک کاری می باشد.


دانیال پرداز 2023 ©