احداث دبیرستان دکتر علیرضا شریفی سه کلاسه سعدالدین

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
90%
96.67%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروزه شماره 20 پویا،مربوط میشود بهمدرسه سه کلاسه دکترعلیرضا شریفی با تعداد 120 دانش آموز در مقطع دوره اول دبیرستان ( دخترانه ) در فضایی به مساحت 200مترمربع به ادرس استان خراسان رضوی خلیل آباد روستای سعدالدین 
این مدرسه با توجه به نیاز منطقه و افزایش جمعیت و قدیمی بودن ساختمان مدرسه قبلی ، با همت بانی محترم و توسط موسسه پویا در روستای سعدالدین باجمعیت تقریبی 2500 نفر شروع به ساخت و در مرحلة سفت کاری می باشد.


دانیال پرداز 2024 ©