مدرسه مرضیه تقوی

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 12 مربوط میشود به توسعه ی مدرسه ی تقوا با احداث 2 کلاس ( به نام مرضیه تقوی ) به تعداد 80 دانش آموز دختر در مقطع دبیرستان دوره اول در فضای آموزشی به مساحت 150مترمربع در استان خراسان رضوی شهرستان کوهسرخ شهر ریوش
این مدرسه با توجه به نیاز منطقه و کمبود فضا با همت بانی محترم  با جمعیت تقریبی 6000نفر آغاز به کار کرده و در مرحله ی سفتکاری می باشد .


دانیال پرداز 2023 ©