مدرسه السا

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
80.30%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

روستای چاه متور رضا در شهرستان نهبندان ، استان خراسان جنوبی یکی از دور افتاده ترین روستاهای کشورمان است که همانند دیگر روستاهای مرزی فاقد مدرسه بوده و با مشکل رفت و امد دانش آموزان و ترک تحصیل آنها مواجه بودف از این رو به همت بانی پویا و اجرای موسسه پویا، تصمیم به ساخت یک مدرسه در این روستا گرفتیم .


دانیال پرداز 2023 ©