تجهیز کتابخانۀ مرحوم دکتر مهرزاد زمانپور دبیرستان فرزانگان

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

ساخت و تجهیز کتابخانه مرحومه مهرزاد زمانپور در دبیرستان فرزانگان به مساحت 100مترمربع به ادرس استان خراسان رضوی مشهد بلواردانشجو دانشجوی 17 فرزانگان 2  جهت پرورش استعداد دانش آموزان توسط موسسه پویا و با همت بانی محترم  در تیرماه 1399 آغاز و در بهمن ماه 1399 به پایان رسید.


دانیال پرداز 2024 ©