مدرسه حاج ملک پاکزاد

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
70.0%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه 142 موسسه پویا مربوط میشود به تکمیل احداث مدرسه حاج ملک  بخش پاکزاد در روستای پشکوه، شهرستان خاش، استان سیستان و بلوچستان 
دانش آموزان در فضایی که در عکس ها مشاهده می نمایید مشغول به تحصیل هستند و شرایط مناسبی از لحاظ ایمنی و فضایی که شبیه به مدرسه باشد و مناسب برای تحصیل متأسفانه وجود ندارد 
بنابراین تصمیم به ساخت این مدرسه در روستای پشتکوه گرفته شد تا بتوانیم گوشه ای از رنج و درد و دانش آموزان این منطقه را کم کرده و آنها را امیدوار به آینده ای روشن سازیم.


دانیال پرداز 2024 ©