تجهیز هنرستان شهید باهنر به نیروگاه خورشیدی

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

هنرستان فنی و حرفه ای شبانه روزی شهید باهنر شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی با بیش از 180 هنرجو در 5 رشته الکتروتکنیک الکترونیک ساختمان کامپیوتر و تربیت بدنی در عرصه آموزش های فنی و مهارتی فعال می باشد. در رشته های الکتروتکنیک و الکترونیک بحث نیروگاه های خورشیدی و هوشمندسازی یکی از عناوین درسی مهم عملی و کارگاهی بوده که آشنایی هنرجویان با اجرا این نیروگاه های خورشیدی و کسب مهارت در تعمیر و نگهداری آن باعث ورود به بازار کار و اشتغال آنان در آینده می گردد. با توجه به موارد مطرح شده و درخواست هنرستان با مساعدت " موسسه پویا " ، نیروگاه 20 کیلوواتی در محیط هنرستان ایجاد گردید. کسب دانش، مهارت و تعمیر و نگهداری این نیروگاه توسط هنرجویان باعث اشتغال پایدار هنرجویان علاقمند در آینده خواهد شد.


دانیال پرداز 2023 ©