تجهیز کارگاه تراش سنگ های زینتی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید سلیمانی

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

به دلیل جمعیت بالای مناطق حاشیه شهر مشهد و عدم وجود مراکز فنی و حرفه ای در آن منطقه، مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید سلیمانی در یکی از مناطق کم برخوردار حاشیه شهر ( شهرک شهید رجایی ) احداث گردید. با توجه به نیاز منطقه و گروه های هدف آموزشی تحت پوشش، تصمیم بر آن شد کارگاه تراش سنگ های زینتی و جواهرسازی در این مرکز دایر گردد که این کارگاه توسط موسسه پویا، تجهیز گردیده است.و در حال حاضر با استقبال متقاضیان آموزش ثبت نام انجام شده و در اسرع وقت اجرای آموزش های مهارتی آغاز می گردد.


دانیال پرداز 2023 ©