احداث مدرسه عشایری احمد رحیمیان

اشتراک گذاری
حمایت مالی
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
92.50%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 140 پویا،مربوط میشود به مدرسه عشایری احمد رحیمی،در روستای قرچه شهرستان دستگردان طبس ،استان خراسان جنوبی،
این مدرسه به علت نیاز منطقه،با همیاری بانی محترم و اجرای موسسه پویا در حال احداث میباشد.


دانیال پرداز 2023 ©