احداث مدرسه رایان

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره138 پویامربوط میشود به ساخت مدرسه سه کلاسه،به مساحت 207 مترمربع،در روستای شاتوت،شهرستان مائه و سلمقان در استان خراسان شمالی 
این مدرسه،بنا به نیاز منطقه و صدور مجوز های لازم از سازمان های مربوط به مرحله سفت کاری رسیده و پس از آن متوقف گردید.
با همیاری بانیان محترم و اجرای موسسه پویا،تصمیم به تکمیل این مدرسه گرفته شد.


دانیال پرداز 2023 ©