مهارت آموزی جوانان پناهنده

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

در این طرح سعی بر آن داریم تا به مهارت آموزی و توانمندسازی نوجوانان و جوانان اتباع پناهنده افغان بپردازیم. محیط انجام این طرح استان های خراسان جنوبی و رضوی و سیستان و بلوچستان می باشد.
این طرح به دنبال توانمندسازی در زمینه مهارت آموزی است و در قالب آن برنامه های مختلف ترویجی، آموزشی و مشاوره ای و پشتیبانی اجرا می شود. این طرح نگرش مهارت آموزی را در بین جوانان اتباع ترویج می دهد تا آنها این نکته را فرا بگیرند که در هر مرحله از آموزش باید به دنبال این باشند که ایده های خلاقانه ای برای راه اندازی کسب و کار در ذهن داشته باشند. این طرح به گونه ای طراحی شده است که علاقمندان بخش های مختلف فرایند توانمندسازی در زمینه مهارت آموزی را تمرین می کنند و به آموزش عملی سطح مهارتی می رسند.
هدف اصلی این طرح عبارت است از : ارتقاء سطح مهارت‌ها و دانش فنی و حرفه‌ای پناهندگان است تا از این طریق سطح خوداتکایی و معیشت آنان بهبود یابد. و ارائه راهکارهای مناسب با استفاده از نظر کارشناسان با توجه به شرایط کشور، جهت بهینه نمودن شرایط و وضعیت پناهندگان می باشد.
این طرح با مشارکت سفارت استرالیا در حال اجرا میباشد.


دانیال پرداز 2023 ©