حمایتی

این بخش از فعالیت های موسسه پویا بسیار متنوع است. زیر مجموعه های زیادی دارد و در واقع به بخشی از نیازهای فردی و شخصی دانش آموزان می پردازد. براساس تجربیات و مشاهدات متعدد به این نتیجه رسیدیم که برای هموار کردن مسیر تحصیل دانش آموزان بعد از ساخت مدرسه باید به موارد دیگری همچون مسائل پزشکی( توجه به بینایی سنجی و شنوایی سنجی) سلامت جسمی و روحی ( تهیه وسایل ورزشی) و همچنین وسایلی که مستقیماً با درس خواندن شان مرتبط است ( تهیه کیف، لوازم تحریر، لباس فرم) توجه داشته باشیم. همینطور در کنار این موارد از شغلی که براساس هنرهای بومی و صنایع دستی هر منطقه باشد. در زمینه تهیه ابزار و کمک به فروش پشتیبانی می کنیم.

.
فهرست