با هم بیاموزیم

برقراری تعامل سازنده با دیگران با بیشترین سود و کمترین ضرر به خود و دیگران، روابط بین فردیِ بالنده و رشددهنده با کمترین کشمکش و تعارض، خروج از بحران های زندگی با مدیریت صحیح و بیشترین مصلحت روش انتخابی و برآمدن از پس مسئولیت های فردی و اجتماعی در زندگی، همواره بخشی از واقعیت زندگی انسان بوده است که در ادوار مختلف به اشکال گوناگون نمود و بروز داشته است.
آموزش دانش آموزان در خصوص مهارت های زندگی می تواند آنان را آماده حضور در اجتماع کند. دانش آموزان با آموزش نه گفتن و یا مهارت های ارتباطی می توانند میزان تحمل  خود را بالا برده  تا بتوانند با انعطاف پذیری آموخته شده، مشکلات و سختی های زندگی را تحمل کنند،از همین رومؤسسه پویا با آموزش مهارت های زندگی درصدد ایجاد فضای آموزشی مناسبی برای دانش آموزان این مناطق شده است. علاوه بر آن، تشویق و ترغیب کتابخوانی و آموزش مهارت های عملی از دیگر اقدامات مؤسسه پویا محسوب می شود.

آموزش و توانمندسازی آموزگاران مناطق محروم از دیگر فعالیت هایی است که پویا را برآن داشته است تا با  حضور در مناطق محروم و برگزاری دوره های آموزشی به آموزگاران بومی زمینۀ آموزش با کیفیت تر را در این مناطق فراهم کند، زیرا بر این باور است توانمندسازی آموزگاران بومی نتیجه ای مؤثرو ماندگار خواهد داشت.
پویا همچنین با هدف حمایت آموزشی دانش آموزان درصدد حمایت های تحصیلی از  دانش آموزان مناطق محروم کشور برآمده است. برگزاری دوره هایی به صورت اردو های آموزشی جهت آمادگی برای کنکور و یا ارائه مشاوره رایگان تحصیلی برای آنان، زمینه شکوفایی دانش آموزان را فراهم می کند.

فهرست