احداث و تجهیز مرکز خدمات جامع سلامت احمد عابدینی

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

طرح شماره 107 پویا،مربوط میشود به احداث و تجهیز مرکز خدمات جامع سلامت در فضای 500مترمربع دراستان خراسان جنوبی شهرستان خوسف روستای خور
 با توجه به نبود مرکز بهداشتی،نیاز منطقه به این مرکز و حل مشکلات پیش رو،  با همت بانی محترم و توسط موسسه پویا در روستای خور با جمعیت تقریبی 1500نفر اقدام به ساخت این مرکز گردید و هم اکنون به مرحله افتتاح رسیده است .


دانیال پرداز 2024 ©