احداث کارگاه نقشه کشی در هنرستان فن آوران

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 37 پویا،مربوط میشود به ساخت کارگاه نقشه کشی در  هنرستان فن آوران تعداد 160دانش آموز پسر در فضای آموزشی 80مترمربع در استان خراسان جنوبی
این پروژه،با توجه به نیاز هنرستان،به فضای اموزش فنی توسط موسسه پویا و با همت بانی محترم آغاز و هم اکنون به افتتاح رسیده است .


دانیال پرداز 2024 ©