احداث مدرسه سه کلاسه پروین اعتصامی

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

پروژه شماره 11 مربوط میشود به ساخت مدرسه سه کلاسه پروین اعتصامی  با تعداد 82 دانش آموز دختر در فضایی  به مساحت 150مترمربع،در روستای ریوش استان خراسان رضوی 
بخش کوهسرخ در استان پهناور و پر جاذبۀ خراسان رضوی واقع شده است. کوهسرخ یکی از چندین بخش شهرستان کاشمر است در سال های اخیر با توجه به رشد جمعیت،این منطقه نیاز مبرم به ساخت فضای آموزشی پیدا کرده است؛ بنابراین با توجه به همیاری بانیان محترم و اجرای موسسه پویا،این پروژه یکی از چند پروژه در دست اقدام موسسه پویا بود،که به بهره برداری رسید.


دانیال پرداز 2023 ©