تجهیز کارگاه گرافیک پویا در هنرستان محمودیه

اشتراک گذاری
پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

مبلغ کل پروژه
مبلغ جمع شده

هنرستان فنی و حرفه ای محمودیه شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی با بیش از 400 هنرجو در رشته های معماری داخلی، گرافیک، حسابداری، شبکه و نرم افزار، کامپیوتر، طراحی و دوخت و تربیت بدنی در عرصه آموزش های فنی و مهارتی فعال می باشد. در رشته های معماری داخلی، گرافیک و کامپیوتر که از رشته هایی می باشند که نیاز مبرم به سیستم های ارتقا یافته دارند و با توجه به شرایط هنرستان ها که در امر تجهیز با کمبود اعتبارات مواجه هستند، موسسه پویا اقدام به تجهیز کارگاه کامپیوتر هنرستان نمود تا هنرجویان عزیز بتوانند بصورت عملی سطح عملی خود را افزایش دهند.


دانیال پرداز 2024 ©