جستجو

فیلتر

شماره طرح: 12


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
100%

شماره طرح: 14


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 18


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 19


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 20


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
90%
97%
حمایت مالی

شماره طرح: 21


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 31


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 32


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 36


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 39


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 46


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 47


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
100%

شماره طرح: 48


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 104


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 102


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 106


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
97%
حمایت مالی

شماره طرح: 5


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
28%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 7


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 4


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 9


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 12


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 134


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
90%
85%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 135


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 136


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
56%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 137


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
65%
حمایت مالی

شماره طرح: 138


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 139


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
92%
حمایت مالی

شماره طرح: 140


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
92%
حمایت مالی

شماره طرح: 141


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
96%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
71%
حمایت مالی

شماره طرح: 15


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 142


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
70%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 13


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 17


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 21


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 19


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 20


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 143


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
72%
حمایت مالی
مدرسه السا نهبندان

شماره طرح: 145


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
80%
حمایت مالی

شماره طرح: 146


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
54%
حمایت مالی

شماره طرح: 1402


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
3%
0%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 18


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 16


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 14


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 11


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 10


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 8


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 6


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 3


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
98%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 2


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 1


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 120


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
92%
91%
حمایت مالی

شماره طرح: 103


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
30%
100%

شماره طرح: 10


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
80%
95%
حمایت مالی

شماره طرح: 2


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
90%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 132


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 126


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 122


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 109


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 108


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 107


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 101


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 58


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 51


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 41


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 44


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 43


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 42


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 38


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 37


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 35


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 33


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 29


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 27


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 26


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 25


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 24


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 17


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 16


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 15


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 13


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 11


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 3


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 1


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%

شماره طرح: 1-1402


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
97%
حمایت مالی

شماره طرح: 2-1402


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
0%
حمایت مالی

شماره طرح: 3-1402


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
2%
حمایت مالی

شماره طرح: 4-1402


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
2%
حمایت مالی

شماره طرح: 5-1402


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
0%
حمایت مالی

شماره طرح: 6-1402


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
0%
0%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
65%
5%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 1-1401


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
45%
5%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 2-1401


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
63%
62%
حمایت مالی

شماره طرح: 3-1401


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
23%
22%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
26%
36%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
10%
14%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
75%
0%
حمایت مالی

شماره طرح: 4-1401


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
75%
77%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
50%
47%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
81%
88%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
96%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
29%
33%
حمایت مالی

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
96%
95%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
72%
71%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
8%
8%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
95%
95%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
33%
32%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
60%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
72%
72%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
88%
88%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
25%
25%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
68%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
49%
48%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
60%
60%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
53%
52%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح:


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
به اتمام رسیده است

شماره طرح: همیاری 1400


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
52%
52%
حمایت مالی
به اتمام رسیده است

شماره طرح: 120


پیشرفت پروژه مبلغ جمع شده
100%
100%
دانیال پرداز 2024 ©